Ogólny zamysł programu "Czyste powietrze"

Walka ze smogiem przez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Każdy spełniający poniżej opisane warunki może otrzymać  dofinansowanie przedsięwzięć np.zakup wraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):


– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

Wymagana dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie podstawowym:

– 25.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikro instalacji fotowoltaicznej

– 30.000 zł – dla przedsięwzięcia z mikro instalacją fotowoltaiczną.

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie rozszerzonym:

- 32.000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikro instalacji fotowoltaicznej
- 37.000 zł - dla przedsięwzięcia z mikro instalacją fotowoltaiczną

Wariant 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo

-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 

– zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Wymagana dokumentacja: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie podstawowym:

– 20.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikro instalacji fotowoltaicznej

– 25.000 zł – dla przedsięwzięcia z mikro instalacją fotowoltaiczną.

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie rozszerzonym:

– 32.000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikro instalacji fotowoltaicznej
– 37.000 zł – dla przedsięwzięcia z mikro instalacją fotowoltaiczną

Wariant 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie podstawowym:

– 10.000 zł

Kwota maksymalnej dotacji na poziomie podwyższonym:
- 15.000 zł

Kto może skorzystać:

 

Podstawowy poziom dofinansowania (rozpoczęcie naboru od dnia 15.05.2020 r.)
Beneficjenci- osoby fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100.000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania (rozpoczęcie naboru od dnia 21.10.2020 r.)

Beneficjenci- osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

1.400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1.960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Starając się o dofinansowanie na instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła można otrzymać aż do

10.000 zł dofinansowania.

tabela_strona.png
Ecowents21.png

Marian Witczak

tel: 605 553 044

mail: m.witczak@ecowents.pl